Deklaracja dostępności

Teatr Bagatela zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.bagatela.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://www.bagatela.pl Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18 Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-01 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

 
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne: 
– zdjęcia i grafiki nie zawierają opisów alternatywnych;
– materiały wideo nie zawierają audiodeskrypcji ani napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 
– wersję kontrastową 
– możliwość zmiany rozmiaru tekstu 
– widoczny fokus 
– wyróżnienie odnośników 
– skróty klawiaturowe Informacje zwrotne i kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
e-mail: informatyk@bagatela.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Koordynator ds. dostępności: Edyta Wiśniowska, e-mail: e.wisniowska@bagatela.pl

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.  

 
Dostępność architektoniczna

Siedziby Teatru Bagatela w Krakowie:

I.przy ul. Karmelickiej 6
II.przy ul. Sarego 7 (obiekt wynajmowany)
III.przy Alei Waszyngtona 41, 43 (magazyny i pracownie Teatru, obiekt w trakcie dostosowania do regularnej działalności scenicznej)

Budynek główny Teatru Bagatela – Duża Scena znajduje się w centrum miasta, u splotu ul. Karmelickiej i Krupniczej i ma charakter zabytkowy, co nie pozwala na tak duże ingerencje, jak wykonanie windy i przebudowy wejścia na potrzeby osób z ograniczeniami. 

Do budynku prowadzą dwa wejścia:  
I. frontowe przeznaczone dla widzów (w celu zakupu biletów w kasie oraz uczestnictwa w spektaklach), nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich, z przestrzeni chodnika do drzwi wejściowych prowadzą 2 schody. Udział osób niepełnosprawnych ruchowo w spektaklach teatralnych możliwy jest dzięki możliwości wjazdu osób na wózkach inwalidzkich bezpośrednio do przestrzeni foyer Teatru technicznym wejściem do budynku od strony ul. Krupniczej z pomocą osób z obsługi widza Teatru. Widzowie niepełnosprawni ruchowo mogą korzystać z foyer i widowni na parterze. 
Pozostałe piętra (1 i 2: loża, balkon) są niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na historyczny charakter budynku.
Szatnia znajduje się we foyer teatru, na parterze budynku, w prawej części foyer Teatru. Toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością znajduje się na parterze budynku, w prawej części foyer Teatru, za szatnią.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać z psem asystującym na terenie Teatru oraz podczas wybranych spektakli.

II. administracyjne przeznaczone dla pracowników Teatru
Scena na Sarego  położona jest przy ul. Sarego 7, z dala od ruchliwych ulic, w prywatnej kamienicy, do przestrzeni dla widzów (scena, widownia, foyer, kasa, toalety) prowadzi podwórze wewnętrzne. Charakter zabytkowy budynku, jak również fakt, iż obiekt jest wynajmowany przez Teatr, nie pozwala na tak duże ingerencje, jak wykonanie windy i przebudowy wejścia na potrzeby osób z ograniczeniami.

Przestrzenie komunikacyjne budynków nie są wolne od barier pionowych (komunikacja pozioma – korytarze i pomieszczenia na jednym poziomie, komunikacja pionowa w budynku przy ul. Karmelickiej 6 – schody). 

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne i obsługa widowni, portier) W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.   

Lokalizacja i dojazd

Zarówno Duża Scena przy ul. Karmelickiej 6, jak i Scena przy Sarego 7 znajdują  się w centrum miasta i są dobrze skomunikowane z pozostałymi częściami miasta oraz dworcem PKS i PKP.

Duża Scena przy ul. Karmelickiej 6  – najbliższe przystanki: Teatr Bagatela 01,02, 03,    dojazd tramwajami 2,8,13,18,20,69 oraz autobusami 124,152, 424, 502, 601, 605, 611, 669, 902.

Scena przy ul. Sarego 7  – najbliższe przystanki: św. Gertrudy 01,02,  dojazd tramwajami 6,8,10,13,18.

Szczegółowy rozkład jazdy krakowskiej komunikacji miejskiej znajduje się na stronie MPK, zaplanowanie trasy dojazdu ułatwi portal www.jakdojade.pl

Obie sceny nie mają własnego parkingu, w tym nie zapewniają miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnością.