Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie

Wstęp Deklaracji

Teatr Bagatela w Krakowie stara się  zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Teatru Bagatela w Krakowie.

Data publikacji internetowej: 2020-09-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności  cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF  są dostępne cyfrowo w całości
 2. opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i  są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.   
 3. strona nie posiada wersji kontrastowej
 4. strona nie ma możliwości zmiany rozmiaru tekstu
 5. fokus jest niewidoczny 

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami wyłącznie w zakresie:

 1. wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Wacław Sitarz, adres poczty elektronicznej informatyk@bagatela.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Koordynator ds. dostępności: Edyta Wiśniowska, e-mail:  e.wisniowska@bagatela.pl

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Teatru Bagatela w Krakowie:

 • przy ul. Karmelickiej 6
 • przy ul. Sarego 7 (obiekt wynajmowany)
 • przy Alei Waszyngtona 1

nie spełniają wszystkich wymagań zgodnie  z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami. Teatr wystąpił z prośbą do Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Krakowie z prośbą o uwzględnienie budowy podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w planach modernizacji i przebudowy ulicy Krupniczej w Krakowie.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków nie są wolne od barier pionowych (komunikacja pozioma – korytarze i pomieszczenia na jednym poziomie, komunikacja pionowa w budynku przy ul.Karmelickiej 6 – schody)
 2. zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wyłącznie na pierwszym poziomie (przenośne podjazdy)
 3. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne i obsługa widowni, portier)
 4. w budynkach przy ul. Karmelickiej 6 i Sarego 7 znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych
 5. zapewniony jest wstęp do budynku, ale nie udział w spektaklu, osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy obsługi widowni i portierni; z uwagi na charakter działalności nie przewidziano obecności psa podczas przedstawienia)

W zakresie dostępności oferty kulturalnej:

 1. możliwe jest wystawianie spektaklu z audiodeskrypcją i/lub udziałem tłumaczem języka migowego.